projekts

Par projektu

Gatavojot šo projektu, partneri aptaujāja vairāk nekā 110 darbiniekus mazumtirdzniecības nozarē. Viens no jautājumiem, ko uzdevām, bija par viņu pašreizējo angļu valodas līmeni. Lielākajai daļai (76%) ir vai nu vidējs angļu valodas līmenis, vai zemāks. Vēl viens jautājums, ko mēs uzdevām, bija, vai pandēmijas laikā viņi ir mēģinājuši atvērt savu biznesu pārdošanai tiešsaistē. Rezultāti bija šādi:

0 %
0 %
DAĻĒJI
0 %

Atbildot uz jautājumu, vai viņi vēlētos uzlabot tiešsaistes un starptautisko pārdošanu savā uzņēmumā, 76% dalībnieku vai nu pilnībā piekrita, vai arī daļēji piekrita minētajam apgalvojumam. 96% dalībnieku arī piekrita tam, ka efektīva komunikācija angļu valodā ir svarīga starptautiskajai tirdzniecībai. Mēs skaidri redzam, ka lielākā daļa mazumtirdzniecības uzņēmumu īpašnieku un darbinieku saprot starptautiskās un tiešsaistes pārdošanas nozīmi viņu uzņēmējdarbības turpināšanai un izaugsmei, un daži pat ir sākuši iet šajā virzienā. Tomēr mēs arī redzam, ka, ja efektīva saziņa ir galvenais faktors, lai gūtu panākumus tiešsaistes un starptautiskajā tirdzniecībā, un angļu valoda ir dominējošā valoda starptautiskajai un tiešsaistes tirdzniecībai, mazāk nekā 25 % respondentu ir pietiekamas angļu valodas zināšanas, lai nodrošinātu nepieciešamo komunikācijas līmeni.

Ar šo projektu mēs vēlamies pievērsties šādām mazumtirdzniecības nozares darbinieku vajadzībām:

– Uzlabot komunikācijas prasmes angļu valodā,
– Uzlabot starptautiskās komunikācijas prasmes un caurviju prasmes,
– Vajadzību pēc mūžizglītības iespējām, kas atbilst viņu vajadzībām un studiju tempam/laikam,
– Nepieciešamība pēc sociālo mediju stratēģijām starptautiskai saziņai un starptautiskam sadarbības tīklam,
– Vajadzību pēc iespējām veidot sadarbības tīklu ar citiem MVU (maziem un vidējiem uzņēmumiem) mazumtirdzniecības nozarē visā Eiropā.

Projekta mērķi

IZPRATNE

Veicināt mazumtirdzniecības darbinieku izpratni par caurviju un komunikācijas prasmju nozīmi starptautiskajā tirdzniecībā.

PAŠNOVĒRTĒJUMS

Nodrošināt pašnovērtējuma rīku, lai novērtētu kompetences līmeņus caurviju un komunikācijas prasmēm.

TIEŠSAISTES KURSI

Nodrošināt tiešsaistes kursu kopumu, kurus var apgūt lietotājam vēlamajā tempā un laikā un kuri ir pielāgoti konkrētām angļu valodas kompetencēm un starptautiskās komunikācijas prasmēm.

MOTIVĀCIJA

Mazumtirdzniecības darbinieku aktīva līdzdalība neformālās un tiešsaistes mācīšanās ceļos, kas motivē turpināt mācīties.

SAZINIETIES UN SADARBOJIETIES

Radīt iespējas mazumtirdzniecības darbiniekiem un MVU īpašniekiem sazināties un sadarboties ar citiem mazumtirgotājiem visā ES.

ATTIECĪBU VEIDOŠANA

Attiecību veidošana starp mazumtirdzniecības darbiniekiem un MVU īpašniekiem no dažādām ES valstīm.

KOPĪGAS VĒRTĪBAS

Lielāka ES pilsonības apziņa un ES izpratne, kā arī kopīgas vērtības mazumtirdzniecības darbinieku un MVU īpašnieku vidū visā Eiropā.

SOCIĀLO MEDIJU STRATĒĢIJAS

Skaidras zināšanas par sociālo mediju stratēģijām mazumtirdzniecības nozarei, lai izveidotu starptautiskus tīklus.

Scroll to Top